1.jpg
2.jpg
3.jpg

                                                                                            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2008

  

 

THÔNG BÁO CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

 

          Để hoạt động của Viện Cơ học và Tin học ứng dụng(CH-TH UD) có hiệu quả và nền nếp, Lãnh đạo Viện  thông báo đến tất cả công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng của Viện nghiêm chỉnh thực hiện các Quy định dưới đây:

 

I-         Về quản lý nhân sự:

1-   Cán bộ trưởng, phó các phòng, các đơn vị khi đi công tác xa, vắng mặt từ một ngày làm việc hành chính trở lên  cần  báo cáo    phải được Lãnh đạo Viện  chấp thuận.

2-   Công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng khác  khi đi vắng, đi công tác từ một ngày làm việc hành chính trở lên cần báo cáo  và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp. Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ báo cáo lại lãnh đạo Viện thông qua phòng QLTH.

3-   Công chức, viên chức , cán bộ hợp đồng đi vắng  mà không báo cáo, nghỉ việc mà không có lý do phải chịu trách nhiệm theo quy định trong Pháp lệnh về Cán bộ công chức, viên chức và Luật Lao động.

4-   Hàng tháng công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng báo cáo những công việc đã làm, dự kiến công tác thời gian tới cho thủ trưởng quản lý trực tiếp. Thủ trưởng các đơn vị  báo cáo về công việc đã làm và dự kiến công việc thời gian tới của đơn vị tại Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt của Viện.

 

II-        Về  sử dụng và đảm bảo an toàn tài sản, an ninh công sở:

 

1-   Công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng có trách nhiệm bảo quản tài sản nơi làm việc, không tự ý mang ra khỏi cơ quan. Khi cần thiết mang thiết bị ra ngoài cơ quan phải báo cáo xin ý kiến của phòng QLTH hoặc Lãnh đạo Viện.

2-   Thực hiện nghiêm chỉnh quy định ra vào cơ quan và quy định về  phòng cháy nổ-an toàn điện nước,..; cần khóa cửa, tắt nguồn các thiết bị điện- nước trước khi rời phòng, nơi làm việc.

3-   Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí dùng điện, nước, máy và thiết bị văn phòng, vật tư, văn phòng phẩm khác…

4-   Khi cần làm việc vào các ngày nghỉ phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp hoặc phòng QLTH.

5-   Việc đưa khách lạ, người nước ngoài vào nơi làm việc cần thông báo cho phòng QLTH biết.

 

III-      Chế độ báo cáo, giao ban, thông tin:

 

1-   Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốtđược tổ chức vào 9h00 ngày thứ Hai của tuần lễ Đầu hàng tháng(trường hợp đột xuất sẽ có thông báo riêng). Thành phần tham dự giao ban gồm: LĐ Viện, Cấp ủy, BT Đoàn TN, TK CĐn, Thường trực HĐ KH, trợ lý  LĐ Viện, trưởng, phó các phòng, đơn vị chuyên môn, GĐ các TT, xưởng.  Các thành phần dự giao ban bắt buộc phải có mặt. Nếu có lý do chính đáng cần báo cho phòng QLTH biết.

2-   Thông báo về các chế độ, chính sách, về hội nghị, hội thảo, về các khóa học, học bổng, về các hoạt động của Viện, Chi bộ , CĐ, Đoàn TN, ,..đuợc Thông báo tại Bản Tin Nội bộ trước Cơ quan hay cửa ra vào phòng QLTH tại hai cơ sở(291 Điện Biên Phủ, 01 Mạc Đĩnh Chi) để công chức, viên chức biết thực hiện hoặc tham gia. Công chức, viên chức có trách nhiệm đọc các thông báo và không lấy lý do không biết để lảng tránh, thiếu vắng. Việc không đọc các thông báo được coi là vô trách nhiệm và thiếu ý thức xây dựng cơ quan.

3-   Khi cần thiết và khẩn cấp công chức, viên chức điện thoai trực tiếp cho lãnh đạo Viện, trưởng phó các phòng, ban  để báo và cung cấp thông tin kịp thời  nhằm góp phần ngăn ngừa những hậu quả xấu xảy ra.

 

Việc thực hiện Thông báo này là trách nhiệm của công chức, viên chức và  được coi là những tiêu chí xem xét thi đua ( khen thưởng, kỷ luật) của công chức, viên chức tại công sở.

Quy định trong Thông báo này được thực hiện từ ngày ký đến khi có Quy định hay Quy chế mới ban hành.

Trong khi thực hiện nếu có gì vuớng mắc hay cần bổ xung, điều chỉnh thì công chức, viên chức phản ánh cho phòng QLTH để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời.

 

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                 NGUYỄN XUÂN MÃN


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: