1.jpg
2.jpg
3.jpg

 

VIỆN KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

S: …………. /TB – CHTHUD

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu : “Thiết bị cho phòng thí nghiệm Địa cơ học, công trình ngầm và chẩn đoán kỹ thuật” thuộc dự án: “Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm cơ học ứng dụng“

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-KHCNVN ngày 23/8/2012 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị gói thầu Thiết bị cho phòng thí nghiệm Địa cơ học, công trình ngầm và chẩn đoán kỹ thuật năm 2012thuộc dự án Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm cơ học ứng dụng.

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau :

1.     Đơn vị trúng thầu : Công ty CP thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam ( HYMETCO).

Địa chỉ                           : 62/23 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội.

Giá trúng thầu               : 2.196.700.000 đồng

Thời gian thực hiện        : 60 ngày.

Hình thức hợp đồng       : Hợp đồng trọn gói.

2.     Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Chủ đầu tư để có kế hoạch thương thảo và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 27 đến 31/8/2012.

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

 Trân trọng !

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị tham gia dự thầu;

- Lưu: VT; Ban QLDA; Tài vụ; Đ6

 VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn

 

 ...................................................................................................................................................................................

 

 

VIỆN KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

S: …………. /TB – CHTHUD

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu : “Thiết bị cho phòng thí nghiệm Mô phỏng số phục vụ hướng Cơ học tính toán, công trình và chẩn đoán kỹ thuật” thuộc dự án: “Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm cơ học ứng dụng“

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-KHCNVN ngày 23/8/2012 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị gói thầu Thiết bị cho phòng thí nghiệm Mô phỏng số phục vụ hướng Cơ học tính toán, công trình và chẩn đoán kỹ thuật năm 2012 thuộc dự án Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm cơ học ứng dụng.

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau :

1.     Đơn vị trúng thầu               : Công ty TNHH TMDV kỹ thuật tin học FBC.

Địa chỉ                           : 010 Lô C CC Trần Quốc Thảo–P9–Q3 – Tp HCM.

Giá trúng thầu               : 772.233.000 đồng

Thời gian thực hiện        : 15 ngày.

Hình thức hợp đồng       : Hợp đồng trọn gói.

2.     Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Chủ đầu tư để có kế hoạch thương thảo và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 27 đến 31/8/2012.

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

 Trân trọng !

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị tham gia dự thầu;

- Lưu: VT; Ban QLDA; Tài vụ; Đ6

 VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: