1.jpg
2.jpg
3.jpg

Văn bản mới : Quyết định 02/ QD-CHTHUD ngày 5/1

Để tạo điều kiện động viên cho các NCV và đặc biệt là để rèn luyện cho các NCV trẻ cách  viết và công bố các công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân hay tập thể Phòng hằng năm. Lãnh đạo Viện đã ra QD số 02/ QĐ-CHTHUD ngày 05/01/2012 V/v Xuất bản Tập san Khoa học của Viện Cơ học và Tin học ứng dụng và hỗ trợ viết bài đăng trên Tập san Khoa học Viện CHTHUD (theo file đình kèm)

Trích Điều 3 : Các cán bộ có bài viết gửi về được xem xét trong đánh giá thi đua, đánh giá viên chức hàng năm; các tác giả có công trình, bài viết gửi về Thường trực Hội đồng khoa học Viện theo đúng quy định về hình thức và thời gian được hỗ trợ kinh phí. Mức hỗ trợ như sau:
+ Bài gửi về không được đăng trong Tập san Khoa học của Viện: 200.000,0 đồng
+ Bài gửi về được đăng trong Tậpsan Khoa học của Viện : 1.000.000,0 đồng.
Kinh phí lấy từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở.
 
 Quyết định này phản ánh sự  trân trọng và quan tâm của Viện đến các NCV có tinh thần  đóng góp và  nhiệt tình phổ biến các công trình nghiên cứu của cá nhân hay của tập thể Phòng  trênTập San khoa học của Viện

CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: