1.jpg
2.jpg
3.jpg

International Symposium
Topic 1: The  Information – modelling System on the Basis of Spectroellipsometric Adaptive Identifier
Topic 2: Modeling the process of global and regional climate and ecology to predict climate change and the consequences of climate change in Indochina

Organized by Institute of Applied Mechanics and Informatics (IAMI) belongs to Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) on Nov 26th, 2011 (Ho Chi Minh City, Viet Nam) (For more details please download file below)

 

Hội thảo quốc tế

Chủ đề 1: Hệ thống mô hình hóa thông tin trên cơ sở nhận dạng thích ứng các phép đo phổ ellip.
Chủ đề 2: Mô hình hóa các quá trình toàn cầu và khu vực về khí hậu và sinh thái, để dự báo biến đổi khí hậu và hậu quả của biến đổi khí hậu ở Đông Dương

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Viện Cơ học và Tin học ứng dụng  thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 26/11/2011 ( Để biết thêm chi tiết xin tải file bên dưới)


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: