1.jpg
2.jpg
3.jpg

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2010, NHIỆM VỤ NĂM 2011.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2011-2013

 

Ngày 25 tháng 01 năm 2011 Viện CHTHUD tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2010, Hội nghị CBCC và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013.

Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010:

  • Ưu điểm:

-           Cơ bản thực hiện được kế hoạch đã đặt ra trong cả 2 lĩnh vực: NCKH  và TKUD

-           Giữ được ổn định về tổ chức.

  • Tồn tại, khuyết điểm:

-           Công tác HTQT: chưa tổ chức được Hội nghị Quốc tế như kế hoạch đã đặt ra.

-           Dự án KC.05 : “ Hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thống mạ bốc bay chân không phục vụ sản xuất bao bì” phải xin dừng không thực hiện.

-           Công tác về hạch toán, thu nợ của cá nhân, đơn vị chưa tốt, chậm; còn nộp thuế chậm.

-           Có những cá nhân chưa quyết toán tốt, còn chậm kinh phí đề tài, dự án.

-          Thu hút cán bộ có trình độ cao chưa tốt, thiếu cơ chế, chính sách và sức hấp dẫn.

Về nhiệm vụ năm 2011sẽ tập trung đăng ký đề tài , dự án thuộc:

-          Chương trình Nhà nước KC.05; CT.04

-          Các đề tài với các địa phương, các bộ.

-          Đăng ký đề tài trong Chương trình Tây Nguyên III;

-          Đăng ký đề tài trong Chương trình Tự động hóa- rô bốt;

-          Đăng ký đề tài trong Chương trình Biển và Hải đảo;

-          Đăng ký đề tài trong Chương trình Vũ trụ.

Hội nghị CBCC đã bầu 3 thành viên vào Ban thanh tra gồm: Nguyễn Nhật Vũ, Phạm Thanh Bình và Từ Niệm Quốc.

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013 đã tập trung thảo luận nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc công tác của đơn vị, tăng thu nhập cho cán bộ, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với viên chức.

Đại hội đã bầu 5 thành viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2013: Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Nhật Vũ, Vũ Thị Ngọc Lan, Trần Đình Thảo và Đào Văn Tuyết.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Bản đăng ký thi đua NĂM 2011 của Viện CHTH UD gửi Chủ tịch Viện KHCN VN. Toàn văn như sau:

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ

CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CƠ HỌC VÀ

TIN HỌC ỨNG DỤNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 
 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 01 năm  2011

                                                                                             

ĐĂNG KÝ THI  ĐUA

CỦA VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG NĂM 2011

 

Hôm nay ngày 22/01/2011, nhân chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng CSVN lần thứ XI thành công, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng tổ chức Hội nghị Tổng kết Viện năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ 2011.

Toàn thể cán bộ CNVC của Viện nhất trí cao với cuộc vận động thi đua năm 2011 của Viện KH-CN VN, nhằm thiết thực góp phần cùng Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua chào mừng: Bốn năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đai hội lần thứ XI của Đảng thành công.

Hội nghị nhất trí đăng ký thi đua với các nội dung sau:

1-      Cán bộ CNVC của Viện hăng hái tham gia các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo phát triển toàn diện các mặt để Viện trở thành đơn vị có thành tích cao được Chủ tịch Viện KHCN VN tặng Cờ thi đua.

2-      Đăng ký từ 1 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc của Viện KHCN VN

3-      Đăng ký từ 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ TĐ của Viện KH CN VN.

4-      Đăng ký 10 -15 % CB CNVC đạt danh hiệu CS TĐ cấp  CS

5-      Đăng ký 1-2 tập thể L Đ XS cấp CS

6-      70- 80% CB CNV đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến cấp CS.

Lãnh đạo Viện, Chi uỷ, Công đoàn Viện kêu gọi toàn thể đảng viên, CNVC, công đoàn viên, đoàn viên Thanh niên CS HCM hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong NCKH, Triển khai ứng dụng, đào tạo; xây dựng tập thể về mọi mặt.

Chủ tịch Công Đoàn                                                    Viện trưởng

Nguyễn Xuân Cường                                              Nguyễn Xuân Mãn


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: