1.jpg
2.jpg
3.jpg

Trân trọng thông báo với toàn thể cán bộ của Viện:

Cuộc họp vào 8h30 ngày 28/12/2010 để lấy phiếu tín nhiệm ứng cử viên bổ nhiệm vào chức danh phó viện trưởng xin được hoãn lại.

Thời gian họp sẽ được thông báo lại.

Lãnh đạo Viện


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: