1.jpg
2.jpg
3.jpg

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

giữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

_______________________________________

 

 

 

 

          Để tiếp tục phát triển tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga; mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Tổng hợp Mỏ Quốc gia Matxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga và Viện Сơ học và Tin học ứng dụng thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dưới đây được gọi là các Bên, hôm nay ngày 26 tháng 09 năm 2010, tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 01 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh hai Bên thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản cho việc hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đào tạo.

          Mục đích của Thỏa thuận:

          Mục đích của Thỏa thuận này là hỗ trợ cho việc hợp tác giữa các Bên trong các vấn đề  “Cơ học đá”, “Sụp lún mặt đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”, “Xây dựng công trình ngầm đô thị”, “Khai thác tối ưu khoáng sản”, “Vấn đề bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên”, được hai Bên quan tâm.

          Nội dung Thỏa thuận :

          Sau khi cùng trao đổi, hai Bên đi đến thống nhất xây dựng mối liên kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau:

1.     Hỗ trợ việc trao đổi cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh;

2.     Giúp đỡ nâng cao trình độ nghiên cứu của cán bộ khoa học;

3.     Hỗ trợ việc tiến hành các nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực khoa học cơ bản và đào tạo;

4.     Trao đối kinh nghiệm phát triển các phương pháp tiên tiến trong công nghệ và giáo dục;

5.     Thúc đẩy việc trao đổi ấn phẩm và tài liệu theo các hướng nghiên cứu trọng điểm;

6.     Hỗ trợ việc trao đổi các tài liệu và trang thiết bị giáo dục;

7.     Hai Bên cùng tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề, các hội thảo và các hội nghị khoa học.

Phương thức thực hiện hợp tác :

          Hai Bên thỏa thuận rằng hình thức hợp tác tốt nhất là việc thiết lập các mối quan hệ trực tiếp trong các lĩnh vực được các cá nhân hay đơn vị cụ thể (các phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, các trung tâm và xưởng triển khai) quan tâm với hình thức thuận tiện nhất cho hai Bên.

          Сác Bên thỏa thuận thảo ra bản danh sách các đề tài hỗn hợp, dựa vào những quan tâm chung của các nhà khoa học thuộc hai cơ quan, và xác định điều kiện thực hiện chúng. Những danh sách này được lập như các phụ lục của bản thỏa thuận này.

          Đề cương mỗi đề tài do các cá nhân chủ trì đề tài từ hai Bên thảo ra. Vai trò điều phối giao cho Giáo sư, TSKH., Pankratenko A.N.

          Cán bộ khoa học và sinh viên, thực tập sinh của hai cơ quan có thể tham gia vào việc trao đổi trên cơ sở thư mời riêng.

          Trong từng trường hợp cụ thể, số lượng thư mời và thời gian lưu trú sẽ phụ thuộc vào khả năng của mỗi Bên.

          Hai Bên đều có quyền đề nghị thay đổi một số nội dung trong bản Thỏa thuận này. Các thay đổi đó phải được thông báo bằng văn bản và có hiệu lực sau khi hai Bên chấp nhận bằng biên bản hay ghi nhớ tương ứng.

 

 

          Thỏa thuận này có hiệu lực trong thời gian 5 năm kể từ ngày được hai Bên cùng ký. Thỏa thuận đương nhiên được gia hạn thêm 5 năm nếu 6 tháng trước khi Thỏa thuận hết hạn không Bên nào đề nghị tiến hành xem xét lại.

          Thỏa thuận này được làm thành 08 (tám) bản bằng tiếng Nga và tiếng Việt có hiệu lực như nhau và mỗi bên giữ 04 (bốn) bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Korchak  Andrey Vladimirovich                        Nguyễn Xuân Mãn

 

                            Hiệu trưởng                                              Viện trưởng

Đại học Tổng hợp Mỏ Quốc gia Matxcơva      Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

             Russia, Moscow, 119991,                                  291 Điện Biên Phủ

                Leninsky av., Дом  6.            Q. 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

                                 

               Tel : (+7 495) 237 3163                       Теl: (+84 8) 3930 7876

               Fax: (+7 495) 956 9042                       Fax: (+84 8) 3822 2871

--------------------------------

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

Московским Государственным Горным Университетом

и

Институтом Прикладной механики и Информатики

Вьетнамская Академия по науке и технологии

 
 
 

 

 

 

 

          Для дальнейшего развития дружбы, укрепления взаимопонимания между Вьетнамом и ФР России, сотрудничества между Московским Государственным Горным Университетом и Институтом Прикладной механики и Информатики при Вьетнамской Академии по науке и технологии, именуемые в дальнейшем Стороны, cегодня 26ого Сентября 2010 года в филиале Вьетнамскщй Академии по науке и технологии договорились 01 Мак Динь Тьи, Первый район, город Хошимин обе Стороны договорились о следующих основных принципах сотрудничества в области науки и подготовки кадров:

          Цель соглашения :

          Целью настоящего Coглашения  является содействие сотрудничеству между Сторонами по проблемам “Механика горных пород”; “Усадка грунта в районе гopодa Хошимина”; “Cтpoитеcтвo городских подземных copyжeний”, “Оптимальнaя разработка полeзных иcкoпаeмых”, “oxpaнa oкpyжaющей cpeды в рaйoнe Tay Nguyen (Тэйнгуэн)”, представляющие взаимный интерес.

          Содержания соглашения :

          После обсуждения, обе Стороны единогласно пришли к Cоглашению о сотрудничестве со следующими содержаниями :

1.     Содействовать обмену научными работниками, аспирантами и стажерами;

2.     Оказывать взаимную помощь в повышении исследовательской квалификации научных работников;

3.     Содействовать проведению совместных исследований в области фундаментальной науки и подготовки кадров;

4.     Обмениваться опытом в развитии передовых методов технологии и обучения;

5.     Способствовать обмену публикациями и материалами по актуальным исследованиям;

6.     Содействовать обмену материалами и оборудованием в области образования;

7.     Обе Стороны совместно организовать научные симпозиумы, семинары и конференции.

          Реализации соглашения :

          Обе Стороны договаривались, что наилучшей формой сотрудничества является установление прямых связей в областях, интересующихся конкретными персоналами или подразделениями (отделы, лаборатории, центры и цехи по развёртыванию) в форме, наиболее приемлемой для обеих Сторон.

          Стороны договариваются выработать список тем совместных проектов, основанные на взаимных интересах научных работников обеих организаций и определить условия их выполнения.

          Тезисы каждого проекта должна быть разработаны лицами, ответственными за данный проект от обеих Сторон. Координирующая роль возлагается на Проф., Доктора Панкратенко А. Н.

          Научные сотрудники и учащиеся обеих организаций могут принять участие в обмене на основе индивидуальных приглашений.

          Количество приглашений и продолжительность пребывания будут зависеть в каждом случае от возможностей каждой из Сторон.

          Обе Стороны имеют право предлагать измененять некоторые содержания этого Соглашения. Эти изменения вступают в силу после их одобрения обеими Сторонами соответствующим протоколом или меморандумом.

          Настоящее Соглашение имеет силу в течение 5 лет с дня подписания обеми сторонами.  Соглашение автоматически  продлено еще на 5 лет, если за 6 месяцев до окончания срока его действия ни одна из Сторон не предложит провести переговоры по пересмотру его содержания.

          Настоящий Договор составлен в 08 (восемь) экземплярах на русском и вьетнамском языках, имеющие одинаковую силу и каждая сторона имеет право на 04 (четыре) экземпляра.

 

 

 

 

 

 

               Koрчак A. В.                                                               Нгуен Суан Ман

                     Ректор                                                 Директор

 

Московского Государственного               Института прикладной

       Горного Университетa                     механики и информатики

      Russia, Moscow, 119991,                            291 Dien Bien Phu

         Leninsky av., Дом  6.                   Dist. 3, Hochiminh City, Vietnam

 

        Tel : (+7 495) 237 3163                           Теl: (+84 8) 3930 7876

        Fax: (+7 495) 956 9042                          Fax: (+84 8) 3822 2871

 

 

 

 

 

Viện Сơ học và Tin học ứng dụng,

 

 

Cộng hòa Liên bang Nga

 

Đại học Tổng hợp Mỏ Quốc gia Matxcơva

 

 

 

 

 

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: