1.jpg
2.jpg
3.jpg

 

LỊCH  SỬ THÀNH LẬP:

·       Phân vin Cơ hc ti Tp. HCM: QĐ s 435/VKH-QĐ, ngày 29/6/1984.

·       Vin Cơ hc Tp.HCM (đi tên Phân vin thành vin),  năm 1989.

·       Vin Cơ hc ng dng, Ngh đnh s: 24/NĐ-CP, ngày  22/5/1993.

·       Vin Cơ hc và Tin hc ng dng được thành lp theo Ngh đnh s: 62/2008/NĐ-CP,  ngày 12/05/2008, trên cơ s sáp nhp PV  CNTT  vào  Vin  CHUD.

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: