1.jpg
2.jpg
3.jpg

 

VIỆN KHOA HỌC VÀCÔNG NGH Ệ
 VI ỆT NAM

VIỆN CƠ HỌC
VÀ TIN HỌC ỨNG D ỤNG

 

Số:……../TB-CHTHUD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng  12 năm 2010

 

Chi uỷ và Lãnh đạo Viện trân trọng kính mời các đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị, các cán bộ là PGS, GS, TSKH và NCVC, CVC trở lên đến dự cuộc họp:

  • Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu (vòng một)các ứng viên để lấy phiếu tín nhiệm vào chức danh phó viện trưởng Viện CHTH UD.
  • Thời gian: 14h30, ngày 16 tháng 12 năm 2010
  • Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà 291 Điện Biên Phủ.
  • Danh sách các cán bộ tham dự cụ thể như sau: 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1-     

Nguyễn Xuân Mãn

Viện  trưởng , Bí thư Chi bô

 

2-     

Đặng Văn Nghìn

Phó VT, Phó  BT Chi bộ

 

3-     

Vũ Thị Ngọc Lan

Chi uỷ viên

 

4-     

Nguyễn Xuân Cường

CT CĐ, TP QLTH, GĐ x ưởng

 

5-     

Nguyễn Dũng

CT HĐKH, TP Chuyên môn

 

6-     

Phạm Thanh Bình

BT Chi đoàn, Phó  TP Chuyên môn

 

7-     

Lê Duy Thạc

TP Chuyên môn

 

8-     

Phạm Văn Khánh

Phó  TP Chuyên môn

 

9-     

Lê Minh Hùng

Phó TP phụ  trách phòng Chuyên môn

 

10- 

Trần Đăng Phúc

Phó TP Chuyên môn

 

11- 

Phạm Thanh Tiền

Phó  TP Chuyên môn

 

12- 

Nguyễn Đức Hải

Phó TP Chuyên môn

 

13- 

Huỳnh Thế Dân

Phó TP phụ  trách phòng Chuyên môn

 

14- 

Lư Quang Thuận

Phó TP Chuyên môn

 

15- 

Trần Văn Lăng

Trợ lý LĐ Viện ,  TP Chuyên môn

 

16- 

Đào Văn Tuyết

TP Chuyên môn

 

17- 

Trần Bá Tuyến

Phó TP QLTH, TP Chuyên môn

 

18- 

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Phó TP QLTH

 

19- 

Kỳ Bắc

GĐ xưởng

 

20- 

Phan Nam

GĐ xưởng

 

21- 

Nguyễn Hữu Bình

GĐ xưởng

 

22- 

Nguyễn Hữu Chí

GĐ xưởng

 

23- 

Nguyễn Văn Tiền

GĐ xưởng

 

24- 

Nguyễn Nhật Vũ

GĐ TT

 

                                                                

                                                                   VIỆN TRƯỞNG

 

  

                                                                   Nguyễn Xuân Mãn

  

 

 

 


 CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: