1.jpg
2.jpg
3.jpg

Hội thảo tại Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, chủ đề: - Xây dựng công trình ngầm - Vấn đề sạt lở bờ sông do GS-VS PANKRATENKO chủ trì (14/07/2012)

# # #
# # #
#