1.jpg
2.jpg
3.jpg

Hội thảo quốc tế về Mô hình hóa các quá trình toàn cầu và khu vực về khí hậu và sinh thái, để dự báo biến đổi khí hậu và hậu quả của biến đổi khí hậu ở Đông Dương (26/11/2011)

# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
#